Geskiedenis - Kerkgebou

Deel

Kort geskiedenis van die gemeente en kerkgeboue

Die gemeente is gestig op 24 Desember 1938 en dra die naam van die eertydse munisipaliteit in die Pretoriase Moot ten ooste van die Apiesrivier. Dit is die derde oudste en eerste gemeente in Pretoria wat na die noorde afgestig het. Die grense van die gemeente in die 1940’s was wyd. In die weste Daspoort en in die ooste Bronkhorstspruit. Daar was ‘n wyk sover as Kameelfontein (naby Baviaanspoortgevangenis) teen die Pienaarsrivier, waar ouderling Kruger gewoon het.

Vir die uitgestrekte noord-oostelike wyke van die Gereformeerde Kerk Pretoria-Oos is die eerste kerkie (tans die kerksaal) in 1935 gebou op een van vier erwe in Rietfontein wat van die Innesdal Munisipaliteit gekoop is. Die hoeksteen met die woorde “Ek grondves jou in saffiere” uit Jesaja 54:11 is op 22 Junie 1935 gelê. In 1942 is hierdie kerkie vergroot en in 1955 omskep in ‘n saal. In 1940 is die huidige pastorie noord van dié kerkie gebou.

Huidige kerkgebou.                                                                                   Vir foto's van ons kerksaal sien asseblief ons Foto Gallery (Ons Kerkgebou)

Op Hervormingsdag 31 Oktober 1953 is die hoeksteen van die nuwe kerkgebou op die hoek van 17de laan en Frederikastraat deur ds. JL de Bruin gelê. Op die steen verskyn die woorde uit Ps. 124:8. Die argitek was die jong mnr. Johan de Ridder en die bouaannemer Dykstra. Hierdie was die eerste kerkgebou van vele waarvan De Ridder alleen as argitek opgetree het. Die gebou was modern deels as gevolg van die A-raam staalkonstruksie wat gebruik is, asook ‘n nuwe tegniek van growwe pleisterwerk wat teen die hele plafon aangebring is.

Aandag is bestee aan detail soos in die liturgiese ruimte waar ‘n eenheid bestaan tussen die kansel, doopvont en kerkraadsbanke wat ‘n vierkant vorm waarbinne die sakrament- bediening plaasvind. Die gebruik van blou glas naas bruin sou later ‘n De Ridder kenmerk word. Die duursaamheid en afronding van die kerkgebou blyk verder uit die marmerkansel, die veelvuldige gebruik van kiaatpanele vir die liturgiese ruimte en banke, asook mosaiekwerk in die pilaargange. Daar is van verskuilde beligting teen die plafon en ‘n opvallende groot lig-kandelaar in die middel van die plafon gebruik gemaak. Die galery se ontwerp vertoon elegant omdat dit as’t ware sweef en nie verbind is met die mure of op pilare steun wat die uitsig onder die galery versper nie.

Die oorspronklike losstaande toring moes ongelukkig vanweë konstruksie probleme na 21 jaar afgebreek word en is in 1975 vervang met ‘n beton toring. Terselfdertyd is ‘n moederskamer aan die noordekant aangebou. Die SAOB-Walcker orrel (1954), is gebou en tydens die ingebruikneming van die kerkgebou op 5 Junie 1954 bespeel deur br. Pieter Delen wat orrelis by die geleentheid was en tot 2000 die pos sou beklee.

Die gemeente is as ’t ware ’n ouer suster vir baie gemeentes in die Moot. Enkele gemeentes soos Derdepoort (1955), Totiusdal (1957) en Oos-Moot (1966) het ‘n direkte band met Innesdal in die geskiedenis van onderskeie afstigtings. Die gemeente het in die eerste 50 jaar van haar bestaan ‘n baie groot lidmaattal gehad. So was daar in 1966 net voor die afstigting van Oos-Moot ‘n sieletal van 1142 waarvan 412 dooplidmate was en 730 belydend. Na 1990 het hierdie getalle weens verkeie faktore gekrimp.